L

Firmanavn

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Firmabolig i Spania.

Det spiller ingen rolle for skatteplikten om leiligheten er eid eller leid.

Regler og skatt
11.09.201911:11 Frankhs

Firmabolig i Spania.  

 

Som firmahytte regnes en hytte eller feriehus eller leilighet som har til formål å være til disposisjon for de ansatte på fritiden.

Det spiller ingen rolle for skatteplikten om leiligheten er eid eller leid, bruken skal uansett ikke regnes som skattepliktig arbeidsinntekt. Dermed vil også hytter eller leiligheter som er leid på åremål være omfattet av skattefritaket.

Bedriftshytta må være tilgjengelig for “alle eller en betydelig gruppe ansatte” i bedriften. For å godtgjøre at dette er tilfellet, bør bedriften fastsette vedtekter for fordelingen av bruk av ferieeiendommen og føre løpende oversikt over den faktiske bruken av ferieeiendommen.

Mindre bedrifter bør være oppmerksom på at ligningsmyndighetene har lagt til grunn at fordelen av en ferieeiendom ikke anses som et rimelig velferdstiltak dersom det er færre enn 10 ansatte i bedriften. Bruken vil da bli skattepliktig som lønn. I slike tilfeller kan imidlertid bedriften gå sammen med en annen bedrift, slik at antall brukere overstiger 10. Bruken av bedriftsleiligheten vil da være skattefri for de ansatte i begge bedriftene.

Videre synes ligningsmyndighetene å ha lagt til grunn at dersom enkelte ansatte eller eierne av bedriften er forbeholdt bruken i de mest attraktive periodene, vil bruken være skattepliktig for disse. Dette vil imidlertid ikke påvirke skattefriheten for de øvrige ansatte. 

Arbeidsgiver har i alminnelighet fradragsrett for kostnader i tilknytning til velferdstiltak for ansatte – uavhengig av om velferdstiltaket er skattepliktig for de ansatte.

Dersom en ferieeiendom ikke godkjennes som velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettiget etter andre regler. I slike tilfeller vil bedriften trolig ha fradragsrett for kostnadene som lønnskostnader ettersom de ansatte skal lønnsbeskattes for bruken.

Ligningsmyndighetene vil også foreta en vurdering av om kostnadene er pådratt utelukkende av hensyn til de ansattes interesser. Dersom det faktisk er de ansatte som benytter ferieeiendommen, foreligger det fradragsrett for bedriften.

Skatt

Når man eier eiendom i utlandet skal man også betale skatt til landet man har eiendom i. Skatteavtaler skal hindre dobbeltbeskatning.

Skatteavtaler

Norge har skatteavtale med de aller fleste land i verden, og i alle fall i alle de land som nordmenn normalt kjøper eiendom i. For å få avklart hvordan en god del av de skattemessige utfordringer som skapes når en beveger seg over landegrensene løses, må en forholde seg til den relevante skatteavtalen. 

Formålet med skatteavtaler er å hindre dobbeltbeskatning. De kan deles inn i to hovedgrupper. Den ene gruppen er fordelingsavtaler som fordeler inntekt og formue mellom de to landene, og den andre er såkalte kreditavtaler hvor det gjøres fradrag i bostedsstaten for alt eller deler av skatt betalt i det andre landet.

Før var det mest vanlig med fordelingsavtaler, men ved reforhandling eller ved inngåelse av nye avtaler, benyttes det nå nesten unntaksvis avtaler basert på kreditmetoden.

Beskatning i utlandet

Selvangivelsesplikt i utlandet

Det å eie eiendom i utlandet, vil vanligvis utløse plikt til inngivelse av selvangivelse i det land som eiendommen ligger.

Ved salg av eiendommen kommer det ofte for en dag at norske eiere ikke har vært oppmerksom på plikten til å levere selvangivelse, og plikt til å betale eventuell formuesskatt. Eiendommen i utlandet skal selvfølgelig også føres opp i den norske selvangivelsen.

Fra megler i utlandet angis det ofte at det også må oppnevnes en skatterepresentant i det landet hvor eiendommen ligger, men det er det vanligvis ikke noe krav om så lenge det er inngått skatteavtale mellom Norge og det landet som eiendommen ligger i – slik det er i Spania. Anbefalinger fra agenter i Spania om den aktuelle agenten skal oppføres som skatterepresentanter er det således vanligvis ingen grunn til å etterleve.

Eiendomsskatt

Det er vanlig at det betales en eller annen formues- eller eiendomskatt i det landet eiendommen ligger.

Lokal eiendomsskatt er vanlig i Spania. Myndighetene fastsetter et grunnlag for den lokale eiendomsavgiften, basert på faktorer som bl.a. størrelse og beliggenhet.

I Spania ble den nasjonale formuesskatten suspendert for noen år siden, men ble gjeninnført for inntektsårene 2011 og 2012. For de som ikke har alminnelig skatteplikt til Spania vil det være et fribeløp på de første EUR 700 000. Skatten er politisk omstridt i Spania, så det kan være hensiktsmessig å følge med på om formuesskatten fremdeles er i kraft i Spania.

Beskatning i Norge

Formuesskatteplikt

I Norge, som i de fleste andre land, følges det såkalte globalinntektsprinsippet som innebærer at alt skattepliktig bosatte i Norge eier og tjener fra hele verden er skattepliktig i Norge.

For en person som er skattemessig bosatt i Norge, vil formue bestående av fritidseiendom i utlandet være skattepliktig i Norge etter norsk rett.

I forhold til enkelte land, vil skatteavtalen inneholde bestemmelser om at fast eiendom bare kan beskattes i det land den ligger, dvs. ved såkalte fordelingsavtaler. I slike tilfeller er Norge vanligvis forpliktet til å unnta formuen fra beskatning.

I de fleste skatteavtaler, er det slik at Norge kan beskatte eiendommen som formue, men slik at det gis fradrag i norsk formuesskatt for formuesskatt betalt i det land eiendommen ligger i. Dette gjelder for eksempel eiendom beliggende i Spania som etter disse reglene vil være skattepliktig som formue i Norge.

Den skattemessige formuesverdien skal i Norge settes til det nivå eiendommen ville hatt dersom den var beliggende i Norge, dvs. norsk ligningsverdi. Ligningsverdien for fritidseiendommer skal ikke settes høyere enn 30 % av eiendommens markedsverdi.

Tidligere fantes det et eget skjema for fastsettelse av eiendom i utlandet, men nå må relevant dokumentasjon innsendes sammen med selvangivelsen. Det som vanligvis alltid bør vedlegges er kjøpekontrakten. Det er mulig å selv fremsette forslag til ligningsverdi. Noe avhengig av praksisen i kommunen, kan det fremsettes forslag om at ligningsverdien skal utgjøre 20 - 25 % av anskaffelsessummen.

Norske skattemyndigheter anser seg ikke på noen som helst måte bundet av den ligningsverdi som utenlandske skattemyndigheter har fastsatt.

Med tanke på eventuell senere gevinstbeskatning, bør det også legges ved dokumentasjon for omkostninger ved kjøpet selv om dette ikke skal inngå i grunnlaget for ligningsverdien.

De nye taksteringsreglene for eiendom gjeldende fom. inntektsåret 2010 gjelder ikke for eiendom i utlandet.

Gjeld- og rentefradrag

Gjeld fordeles i forhold til verdier i Norge og øvrige land ved inntektsårets utgang. Ligningsverdier fastsatt av norske skattemyndigheter på eiendommen i utlandet legges til grunn ved beregningen. Om man får fradrag for samtlige gjeldsrenter i Norge, eller kun for den forholdsmessige andel som svarer til verdien av eiendom i Norge, vil avhenge av om eiendommen ligger i et land hvor skatteavtalen er basert på det såkalte fordelingsprinsippet eller det såkalte kredittprinsippet.

Er avtalen basert på kredittprinsippet får en fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge, men er avtalen basert på fordelingsprinsippet gis det kun et forholdsmessig fradrag.

 

Spørsmålet er: Hvor mange prosent av samlede årlige renteutgifter vil skattyteren kunne trekke fra i sin inntekt? Korrekt svar er 60 % som følger:

Hvor lånet er tatt opp, eller hvor lånet er sikret er uten betydning. Det avgjørende er hvor aktiva er beliggende og hva slags skatteavtale Norge har med det landet som eiendommen ligger. Mellom Norge og Italia er det såkalt fordelingsavtale, ergo formuen beskattes ikke i Norge, det gis heller ikke fradrag for gjeld i annen formue eller fradrag for renten knyttet til denne del av formuen.

Utleie av eiendom i utlandet

a)         Egen fridtidsbolig

Skattepliktig i Norge i henhold til intern norsk skatterett etter samme regler som gjelder for utleie av fritidseiendommer beliggende i Norge. For fritidsbolig som eieren selv benytter som egen fritidsbolig, vil 85 % av leieinntekter som overstiger kr. 10.000 pr. år være skattepliktige i Norge, og det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Påregn beskatning for leieinntekten også i det landet hvor eiendommen ligger.

b)         Ikke egen fritidsbolig

For fritidsboliger som eieren selv ikke benytter, er leieinntektene med fradrag for vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader skattepliktige i Norge.

Også her vil skatteavtalene kunne unnta leieinntektene fra beskatning i Norge, dvs. ved såkalte fordelingsavtaler.

Det normale er imidlertid at leieinntektene beskattes i det land eiendommen er beliggende med fradrag i norsk inntektsskatt, forutsatt kredittavtale, for skatt betalt i det land boligen ligger, slik det bl.a. følger av skatteavtalen med Spania.

c)         Næringsvirksomhet

For investorer som kjøper flere utenlandske fritidsboliger med sikte på utleie eller videresalg, er det viktig å være oppmerksom på at aktiviteten kan bli ansett som15 næringsvirksomhet. Som tommelfingerregel er det å eie og leie ut 5 og flere enheter å anse som næringsvirksomhet.

Det kan da påløpe både toppskatt og trygdeavgift av inntektene i tillegg til 28 % skatt av alminnelig inntekt, slik at skattesatsen blir opp mot 50 %.

Et enkelt remedium kan være å spre utleieleilighetene på flere i familien, men husk at transaksjonene som ellers må være reelle!

Gevinstbeskatning

Gevinst ved salg av fritidsbolig i utlandet er skattepliktig i Norge etter intern norsk rett, med mindre det dreier seg om en fritidsbolig som eieren selv har benyttet til dette formål i mer enn 5 av de siste 8 år, og som eieren har eid i minst 5 av de siste 8 år før salget avtales.

Tap ved salg er fradragsberettiget i samme utstrekning som gevinst er skattepliktig.

Skatteavtalene vil kunne unnta slike gevinster fra beskatning (og avskjære tapsfradrag), men også her er den normale ordning at gevinsten er skattepliktig og tapet fradragsberettiget med fradrag i norsk skatt for skatt betalt i for eksempel Spania.

Endelig nevnes at det er mulig å ha flere egne fritidsboliger, også i utlandet.

Selvangivelse og krav om kreditfradrag

Skattyteren må selv sørge for å deklarere formue, leieinntekter og eventuell gevinst eller tap i sin norske selvangivelse og må herunder fylle ut de relevante ligningsskjemaene for utleie av fast eiendom.

Krav om kreditfradrag skal i utgangspunktet fremsettes før utløpet av selvangivelsesfristen for det året inntekten fra utlandet er skattepliktig i Norge, eller om kravet ikke kan godtgjøres før, senest seks måneder etter at endelig skatt er fastsatt i utlandet. Fristen er ikke preklusiv, men etter fristens utløp må det søkes om endring etter de vanlige reglene i ligningsloven om endring av ligning.

Det er imidlertid en absolutt siste frist på ti år etter utløpet av det året inntekten fra utlandet er skattepliktig i Norge.

 

 

 

Firmabolig i Spania

Vi gir deg nyheter fra Spania